SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

Desať Božích prikázaní ,, rôzné preklady Biblie ,,

 

Desať Božích prikázaní

,, Dve prvé bohoslužby na zemi o ktorých písmo hovorí, vykonal  Kain a Ábel. Sú len dve možnosti ako prichádzať k Bohu, a to správne, alebo nesprávne. ,,

,, Z týchto dvoch detí Adama a Evy narodených už s dedičným hriechom, iba jeden z bratov bol Bohom prijatý, a to Ábel.  Ábel uveril Božiemu slovu ( Biblii – biblická viera ) a pristúpil k Bohu podľa Božieho slova a vykonal Bohom určenú krvavú obeť baránka, za svoje hriechy. Toto je predobraz dokonalej obeti baránka Božieho, Božieho Syna Ježiša Krista. ,,

,, Sú len dve možnosti ako prichádzať k Bohu, a to Ábelova viera v Živé Božie slovo ( Bibliu ), alebo je to Kainova viera a to výmysel Satana a ľudí ( idei a rôzne mŕtve náboženstvá, aby ľudia boli podvedený – jednoducho povedané ver a modli sa hocičomu len never vo vzkrieseného Božieho Syna Ježiša Krista, ktorí je Božie slovo, ktoré sa stalo telom ). ,,

,, Ak chceš byť zachránený, tak uver Bohu Otcovi, Synovi Ježišovi i Duchu Svätému, a Jeho Božiemu slovu, ktoré je živé.,,

,, Pán Ježiš Boží Syn, už dokonale porazil Satana na Golgote, skrze dielo kríža, preliatú vzácnu Sätú Ježíšovú krv. ,,

,, Je len jedná cesta Bohom určená a prijateľná. ,,

Evanjelium Jána 14 :  6  A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.  

Evanjelium Jána 1 : 1  Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.  2  Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.  3  Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.  4  V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,  5  a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala 

Evanjelium Jána 1 : 14  A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.

Evanjelium Matúša 3 : 16  A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho.   17  A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.   

Evanjelium Matúša 17 : 5  A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!  

2 List Petrov 1 : 16  Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale jako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva.   17  Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho velebná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. –   18  A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vrchu.

Evanjelium Lukáša 4 :  8  A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť.

Evanjelium Matúša 4 : 10  Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!

,, Boh Izraela je jediný pravý a dokonalý milujúci Boh Stvoriteľ a Spasiteľ. Božia Ježišova vôľa je pre ľudí dokonalá a v ničom sa nemýli. ,,

List Židom 9 : 11  Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánom, nie učineným rukou, to jest nie stánom tohoto stvorenia,   12  ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne vynajdúc večné vykúpenie.   13  Lebo jestli krv kozlov a býkov a popol jalovice, kropiaci zobecnených, poškvrnených, posväcuje na čistotu tela,   14  o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu.   15  A preto je prostredníkom novej smluvy, aby, keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvej smluvy, dostali zasľúbenie večného dedičstva tí, ktorí sú povolaní.   16  Lebo tam, kde je smluva čiže záveť a keď má mať platnosť, je nevyhnutne potrebné, aby bola donesená, to jest zistená smrť toho, kto učinil tú smluvu čiže záveť.   17  Lebo záveť je pevná až pri mŕtvych, keďže nemá nikdy moci, kým žije ten, kto učinil záveť.   18  Z tej príčiny ani tamtá prvá smluva nebola posvätená bez krvi.   19  Lebo keď podľa zákona predniesol Mojžiš všetkému ľudu všetky prikázania a vzal krv teliat a kozlov s vodou a s purpuro-červenou vlnou a s yzopom, pokropil i samu knihu i všetok ľud   20  a povedal: Toto je krv smluvy, ktorú prikázal u vás Bôh.   21  Ale i stán i všetky nádoby svätoslužby podobne pokropil krvou.   22  A skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona, a bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie.  23  Bolo tedy nevyhnutne potrebné, aby sa obrazy vecí, ktoré sú v nebesiach, tým očisťovaly, ale samy nebeské lepšími obeťami ako tieto.   24  Lebo Kristus nevošiel do svätyne, učinenej rukou, protiobrazu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás.   25  Ani nie, aby sa často obetoval, ako čo najvyšší kňaz každý rok vchádza do svätyne s cudzou krvou,   26  keďže by bol musel mnoho ráz trpieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou.   27  A jako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd,   28  tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie.

ab30590.jpg

                                                                          BIBLIA –  PREKLADY:

images

Preklad Roháček 

2 Mojžišová 20 : 1  A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol:   2  Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.   3  Nebudeš mať iných bohov predo mnou.   4  Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou.   5  Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,   6  a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.   7  Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.   8  Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil.   9  Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.   10  Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach.   11  Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.   12  Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh  13  Nezabiješ!   14  Nezosmilníš!   15  Neukradneš!   16  Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!   17  Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho!   18  A všetok ľud videl hrmenie a blesky, počul zvuk trúby a videl vrch kúriť sa. A keď to videl ľud, ustupovali trasúc sa od strachu a stáli zďaleka.   19  A povedali Mojžišovi: Hovor ty s nami, a budeme počúvať, a nech nehovorí s nami Bôh, aby sme nezomreli.   20  A Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, lebo preto, aby vás zkúsil, prišiel Bôh, a preto, aby jeho bázeň bola pred vami, aby ste nehrešili.   21  Ľud tedy stál zďaleka, a Mojžiš sa priblížil k mrákave, kde bol Bôh.

Evanjelický preklad

2 Mojžišová 20 : 1  Boh hovoril všetky tieto slová:   2  Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.   3  Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!   4  Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou!   5  Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,   6  a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.   7  Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!   8  Pamätaj na deň sviatočného odpočinkua sväť ho!   9  Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu,   10  ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach,   11  lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho!   12  Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh aby si dlho žil na zemi!   13  Nezabiješ!   14  Nescudzoložíš!   15  Nepokradneš!   16  Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!   17  Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.   18  Všetok ľud spozoroval hrmenie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch; keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť opodiaľ.   19  Vtedy povedali Mojžišovi: Hovor ty s nami a budeme počúvať; nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli.   20  Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, lebo Boh vás prišiel skúšať, aby ste mali bázeň pred Ním, aby ste nehrešili.   21  Ľud zostal stáť opodiaľ a Mojžiš sa priblížil k mrákave, v ktorej bol Boh.

Katolícky preklad

2 Mojžišová 20 : 1  Potom Boh hovoril všetky tieto slová:   2  „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.   3  Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!   4  Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!   5  Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,  6  milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.   7  Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.   8  Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!   9  Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela,   10  siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach!   11  Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.   12  Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!   13  Nezabiješ!   14  Nescudzoložíš!   15  Nepokradneš!   16  Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!   17  Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!  18  Všetok ľud pozoroval hrmenie a blesky, zvuk rohov a dymiaci vrch, chvel sa od strachu a vzďaľoval sa   19  a Mojžišovi povedal: „Ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli!“   20  A Mojžiš odpovedal ľudu: „Nebojte sa, veď Boh prišiel preto, aby vás skúšal, aby ste sa ho báli a nehrešili.“   21  Ľud však ostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k mraku, v ktorom bol Boh.

 Ekumenický preklad

2 Mojžišová 20 : 1  Boh hovoril všetky tieto slová:   2  Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.   3  Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!   4  Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!   5  Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,   6  ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.   7  Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!   8  Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svätiť!   9  Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu.   10  Siedmy deň je deň sobotného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.   11  Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.   12  Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!   13  Nezabiješ!   14  Nescudzoložíš!   15  Nepokradneš!   16  Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.   17  Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!   18  Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obďaleč   19  a Mojžišovi povedali: Ty s nami hovor a my budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli.   20  Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili.   21  Ľud zostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k oblaku, v ktorom bol Boh.

Botekov preklad

2 Mojžišová 20 : 1  Boh vyhlásil všetky tieto slová a povedal:   2  „Ja som Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva.   3  Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.   4  Neurobíš si žiadnu sochu, ani podobu ničoho, čo je hore na nebi, alebo dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou.   5  Nebudeš sa im klaňať a nebudeš im slúžiť, lebo ja, Jahve, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestám vinu otcov na deťoch, vnukoch a pravnukoch tých, čo ma nenávidia,   6  ale ktorý dávam milosť tisícom, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.  7  Nevyslovíš nadarmo meno Jahveho, svojho Boha, lebo Jahve nenechá bez trestu toho, kto jeho meno vyslovuje nadarmo.   8  Pamätaj na sobotný deň, aby si ho svätil.   9  Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu;   10  ale siedmy deň je sobota pre Jahveho, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.   11  Lebo šesť dní tvoril Jahve nebo, zem, more a všetko, čo je v nich, ale siedmeho dňa odpočíval, preto Jahve požehnal sobotný deň a posvätil ho.   12  Cti svojho otca i svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh.   13  Nezabiješ.   14  Nescudzoložíš.   15  Nepokradneš.  16  Nevydáš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.   17  Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po žene svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.“   18  Keď všetok ľud videl hromobitie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch, bál sa a zostal stáť obďaleč.   19  Povedali Mojžišovi: „Hovor nám ty a my budeme počúvať; ale Boh nech nehovorí k nám, lebo inak je to smrť.“   20  Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa. Lebo Boh vás prišiel skúšať, aby ste mali bázeň pred ním, aby ste nehrešili.“   21  Ľud stál obďaleč a Mojžiš sa priblížil k temnému mračnu, v ktorom bol Boh.

 

Desať Božích prikázaní ,, rôzné preklady Biblie ,,
5 (100%) 1 hlas[y]

3
Leave a Reply

avatar
2 Komentáre
1 Odpovede na vlákno
0 Odbery
 
Väčšina reagoval komentár
Najhorúcejšie vlákno pre komentáre
3 Autori komentárov
FilipZakadmin2Matej Autori posledných komentárov
  Odber  
najnovším najstaršie väčšina hlasovala
Upozorniť
Matej
Hosť
Matej

Dobré napísane aj ja mám svedectvo s ktorým bi som sa rád podelil ak chcete 🙂
Napíšte mi na gmail
ĎAKUJEM…

FilipZak
Hosť
FilipZak

bůh je láska at tedy kona bůh skrze mne svou lásku a at ji vůči všem naplnuje amen bůh je spravedlivý necht i já jsem jako bůh spravedlivý a milující a milosrdný