SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

[:sk]PÁPEŽOVO BLUDÁRSTVO – Boh nie je kúzelník[:en]Pápež František uznal evolúciu aj veľký tresk: Boh nie je kúzelník[:]

[:sk]

Všemohúci Boh Izraela – Boh Otec, Boh Syn Ježiš i Boh Duch Svätý je Všemohúci, Vševediaci a Všadeprítomný Boh Svoriteľ.

Treskom dochádza k deštrukcii a nie organizovanému stvoreniu.  Tak čomu a komu veria v RKC ?!

List Židom 11 : 1 A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. 2 Lebo v nej dostali svedoctvo starší predkovia. 3 Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. 4 Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain, ktorou to vierou dostal svedoctvo, že je spravedlivý, keď svedčí Bôh pri jeho daroch, a ňou, zomrúc, ešte hovorí. 5 Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Bôh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedoctvo, že sa ľúbi Bohu. 6 A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. 7 Vierou Noe, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojac sa Boha, pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravedlivosti, spravedlivosti vo viere. 8 Vierou Abrahám súc volaný poslúchol, keď mu kázal Bôh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. 9 Vierou pohostínil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stánoch s Izákom a Jakobom, so spoludedičmi toho istého zasľúbenia. 10 Lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Bôh. 11 Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý zasľúbil. 12 Preto sa ich aj z jedného, a to už umŕtveného, naplodilo množstvom jako hviezd na nebi a jako nesčíselného piesku na brehu mora. 13 Tí všetci pomreli vo viere bez toho, že by boli dostali Bohom dané zasľúbenia, ale ich zďaleka videli a boli presvedčení o nich a vítali ich a vyznávali, že sú cudzincami a pútnikmi na zemi. 14 Lebo tí, ktorí hovoria také veci, zjavne ukazujú, že hľadajú vlasť. 15 A keby boli mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali času vrátiť sa. 16 Ale takto túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa nehanbí za nich ich Bôh menovať sa ich Bohom, lebo im prihotovil mesto. 17 Vierou obetoval Abrahám Izáka zkúšaný súc a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia, 18 a ktorému bolo povedané: V Izákovi sa ti bude volať semä, 19 rozumujúc tak, že Bôh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. 20 Vierou (tiež) o budúcich veciach požehnal Izák Jakoba a Ezava. 21 Vierou Jakob zomierajúc požehnal každého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice. 22 Vierou Jozef dokonávajúc zmienil sa o vyjdení synov Izraelových z Egypta a prikázal o svojich kostiach. 23 Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol tri mesiace, od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne, a nebáli sa rozkazu kráľovho. 24 Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcéry faraonovej 25 a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. 26 A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. 27 Vierou opustil Egypt nebojac sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo jako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. 28 Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotknul ten, ktorý hubil prvorodené. 29 Vierou prešli Červené more jako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj Egypťania a boli pohltení. 30 Vierou padly múry Jericha, keď ich obchádzali za sedem dní. 31 Vierou nezahynula smilnica Rachab s tými, ktorí neposlúchali vo viere, prijmúc vyzvedačov s pokojom. 32 A čo mám ešte hovoriť? Lebo mi nebude stačiť čas, aby som rozprával o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, 33 ktorí vierou zdolali kráľovstvá, robili spravedlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa ľvom, 34 vyhasili moc ohňa, utiekli ostriu meča, zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov. 35 Ženy dostaly zpät svojich mŕtvych vzkriesených. A jedni boli mučení na mučidlách neprijmúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia. 36 Druhí zakúsili posmechov a bitky a k tomu pút a žalára; 37 boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomreli vraždou meča; skrývajúc sa chodili sem a ta v ovčích a kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, 38 ktorých svet nebol hoden; blúdili po púštiach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. 39 A tí všetci, hoci dostali svedoctvo vierou, neodniesli si zasľúbenia, 40 pretože Bôh predvidel čosi lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení……..

List Rimanom 1 : 16 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. 17 Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery. 18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, 19 pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Bôh zjavil. 20 Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. 21 Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22 hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami 23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov. 24 Preto ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25 jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň. 26 Preto ich Bôh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27 a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. 28 A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Bôh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, 29 naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, 30 pletichárov, pomlúvačov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chlúbnych, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, 31 nesmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nesmierlivých a nemilosrdných, 32 ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodni smrti, nie len že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia.

12

Pápež František uznal evolúciu aj veľký tresk: Boh nie je kúzelník

Vydané 28. 10. 2014 o 17:36 Autor: Tomáš Prokopčák

Prirodzený vývoj a veľký tresk nie sú podľa Vatikánu v rozpore s myšlienkou stvorenia.

Pápež rozprával o vede a vedcoch.
Foto: TASR/AP – ilustračné

RÍM, BRATISLAVA. Bola tam nekonečná teplota a nekonečný tlak, hustotu i zakrivenie celého tohto raného vesmíru si ani poriadne nedokážeme predstaviť. Takto, z prvej singularity, sa nafúkol, najskôr extrémne rýchlo a potom postupne vesmír, ktorý nás dnes obklopuje.

Myšlienka veľkého tresku sa v kozmológii objavila už koncom dvadsiatych rokov minulého storočia. Teraz sa k nej prihlásil aj Vatikán, keď o veľkom tresku, evolúcii a predstave Boha ako kúzelníka hovoril pápež František.

V pondelok navštívil Pápežskú akadémiu vied, kde odhaľoval bustu emeritnému rímskemu biskupovi Benediktovi XVI.

Spor o evolúciu

„Keď čítame o stvorení v Genesis, riskujeme predstavu Boha ako kúzelníka, s kúzelnou paličkou, ktorý dokáže hocičo. Ale tak to nie je,“ odkázal podľa talianskeho magazínu Vatican Insider pápež akademikom.

„Veľký tresk, ktorý je dnes najpopulárnejšou teóriou o pôvode univerza, nie je v protiklade k božskému stvoreniu, vyžaduje ho. Evolúcia v prírode nie je nekonzistentná so zmienkami o stvorení – pretože evolúcia predpokladá vytvorenie bytostí, ktoré sa vyvíjajú.“

Podľa britského denníka The Independent sú aktuálne slová pápeža určené aj na upokojenie relatívne zúrivej debaty medzi vedou a rôznymi verziami nevedeckého kreacionizmu.

VIDEO – https://www.youtube.com/watch?v=MfBD0MCcdlw

Proti kreacionizmu?

Takéto myšlienky zvyčajne predpokladajú, že Boh je nielen prvým hýbateľom, ale priebežne do celého vývoja zasahuje a evolúcia nemôže byť ani nie je slepá.

Naopak, je vopred naplánovaným alebo dokonca priebežne usmerňovaným procesom – čo protirečí súčasným zisteniam prírodných vied.

„Evolúcia v zmysle spoločného predka môže byť pravdivá,“ tvrdil napríklad v roku 2005 blízky človek predchádzajúceho pápeža, viedenský kardinál Christoph Schönborn. „No evolúcia v neodarvinistickom zmysle, neriadený, neplánovaný proces, nie je.“

Mierny obrat

Paradoxne, s predchodcom myšlienky veľkého tresku prišiel rímskokatolícky kňaz Georges Edouard Lemaître. A aj otec prirodzeného výberu a evolúcie Charles Darwin vyštudoval teológiu.

Napriek tomu má Vatikán dnes povesť protivedeckej inštitúcie. To sa však postupne mení, o evolúcii ako o fakte hovoril už Ján Pavol II. A pred rokmi jezuita José Gabriel Funes, riaditeľ Vatikánskeho observatória, dokonca pripustil, že život sa môže nachádzať aj na iných planétach vo vesmíre.

V roku 2009 cirkev zorganizovala darwinovskú konferenciu pri príležitosti 150 rokov od publikácie jeho slávnej knihy Pôvod druhov – už vtedy Vatikán uznal, že myšlienky evolúcie sú „kompatibilné“ s kresťanským nazeraním na stvorenie.

„Súčasné pápežovo stanovisko je dôležité,“ dodáva pre tlačovú agentúru Adnkronos prezident talianskeho Národného inštitútu astrofyziky Giovanni Bignami. „My sme priamymi potomkami veľkého tresku, ktorý vytvoril vesmír.“

Čítajte viac: http://tech.sme.sk/c/7463970/papez-frantisek-uznal-evoluciu-aj-velky-tresk-boh-nie-je-kuzelnik.html#ixzz3fU4I6FaW

Zdroj: http://tech.sme.sk/c/7463970/papez-frantisek-uznal-evoluciu-aj-velky-tresk-boh-nie-je-kuzelnik.html[:en]

Všemohúci Boh Izraela – Boh Otec, Boh Syn Ježiš i Boh Duch Svätý je Všemohúci, Vševediaci a Všadeprítomný Boh Svoriteľ. Treskom dochádza k deštrukcii a nie organizovanému stvoreniu.  Tak čomu a komu veria v KC ?!

List Židom 11 : 1 A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. 2 Lebo v nej dostali svedoctvo starší predkovia. 3 Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. 4 Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain, ktorou to vierou dostal svedoctvo, že je spravedlivý, keď svedčí Bôh pri jeho daroch, a ňou, zomrúc, ešte hovorí. 5 Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Bôh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedoctvo, že sa ľúbi Bohu. 6 A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. 7 Vierou Noe, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojac sa Boha, pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravedlivosti, spravedlivosti vo viere. 8 Vierou Abrahám súc volaný poslúchol, keď mu kázal Bôh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. 9 Vierou pohostínil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stánoch s Izákom a Jakobom, so spoludedičmi toho istého zasľúbenia. 10 Lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Bôh. 11 Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý zasľúbil. 12 Preto sa ich aj z jedného, a to už umŕtveného, naplodilo množstvom jako hviezd na nebi a jako nesčíselného piesku na brehu mora. 13 Tí všetci pomreli vo viere bez toho, že by boli dostali Bohom dané zasľúbenia, ale ich zďaleka videli a boli presvedčení o nich a vítali ich a vyznávali, že sú cudzincami a pútnikmi na zemi. 14 Lebo tí, ktorí hovoria také veci, zjavne ukazujú, že hľadajú vlasť. 15 A keby boli mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali času vrátiť sa. 16 Ale takto túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa nehanbí za nich ich Bôh menovať sa ich Bohom, lebo im prihotovil mesto. 17 Vierou obetoval Abrahám Izáka zkúšaný súc a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia, 18 a ktorému bolo povedané: V Izákovi sa ti bude volať semä, 19 rozumujúc tak, že Bôh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. 20 Vierou (tiež) o budúcich veciach požehnal Izák Jakoba a Ezava. 21 Vierou Jakob zomierajúc požehnal každého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice. 22 Vierou Jozef dokonávajúc zmienil sa o vyjdení synov Izraelových z Egypta a prikázal o svojich kostiach. 23 Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol tri mesiace, od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne, a nebáli sa rozkazu kráľovho. 24 Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcéry faraonovej 25 a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. 26 A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. 27 Vierou opustil Egypt nebojac sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo jako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. 28 Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotknul ten, ktorý hubil prvorodené. 29 Vierou prešli Červené more jako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj Egypťania a boli pohltení. 30 Vierou padly múry Jericha, keď ich obchádzali za sedem dní. 31 Vierou nezahynula smilnica Rachab s tými, ktorí neposlúchali vo viere, prijmúc vyzvedačov s pokojom. 32 A čo mám ešte hovoriť? Lebo mi nebude stačiť čas, aby som rozprával o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, 33 ktorí vierou zdolali kráľovstvá, robili spravedlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa ľvom, 34 vyhasili moc ohňa, utiekli ostriu meča, zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov. 35 Ženy dostaly zpät svojich mŕtvych vzkriesených. A jedni boli mučení na mučidlách neprijmúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia. 36 Druhí zakúsili posmechov a bitky a k tomu pút a žalára; 37 boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomreli vraždou meča; skrývajúc sa chodili sem a ta v ovčích a kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, 38 ktorých svet nebol hoden; blúdili po púštiach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. 39 A tí všetci, hoci dostali svedoctvo vierou, neodniesli si zasľúbenia, 40 pretože Bôh predvidel čosi lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení……..

List Rimanom 1 : 16 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. 17 Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery. 18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, 19 pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Bôh zjavil. 20 Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. 21 Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22 hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami 23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov. 24 Preto ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25 jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň. 26 Preto ich Bôh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27 a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. 28 A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Bôh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, 29 naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, 30 pletichárov, pomlúvačov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chlúbnych, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, 31 nesmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nesmierlivých a nemilosrdných, 32 ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodni smrti, nie len že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia.

 

 

Pápež František uznal evolúciu aj veľký tresk: Boh nie je kúzelník

Vydané 28. 10. 2014 o 17:36 Autor: Tomáš Prokopčák

Prirodzený vývoj a veľký tresk nie sú podľa Vatikánu v rozpore s myšlienkou stvorenia.

Pápež rozprával o vede a vedcoch.
Foto: TASR/AP – ilustračné

RÍM, BRATISLAVA. Bola tam nekonečná teplota a nekonečný tlak, hustotu i zakrivenie celého tohto raného vesmíru si ani poriadne nedokážeme predstaviť. Takto, z prvej singularity, sa nafúkol, najskôr extrémne rýchlo a potom postupne vesmír, ktorý nás dnes obklopuje.

Myšlienka veľkého tresku sa v kozmológii objavila už koncom dvadsiatych rokov minulého storočia. Teraz sa k nej prihlásil aj Vatikán, keď o veľkom tresku, evolúcii a predstave Boha ako kúzelníka hovoril pápež František.

V pondelok navštívil Pápežskú akadémiu vied, kde odhaľoval bustu emeritnému rímskemu biskupovi Benediktovi XVI.

Spor o evolúciu

„Keď čítame o stvorení v Genesis, riskujeme predstavu Boha ako kúzelníka, s kúzelnou paličkou, ktorý dokáže hocičo. Ale tak to nie je,“ odkázal podľa talianskeho magazínu Vatican Insider pápež akademikom.

„Veľký tresk, ktorý je dnes najpopulárnejšou teóriou o pôvode univerza, nie je v protiklade k božskému stvoreniu, vyžaduje ho. Evolúcia v prírode nie je nekonzistentná so zmienkami o stvorení – pretože evolúcia predpokladá vytvorenie bytostí, ktoré sa vyvíjajú.“

Podľa britského denníka The Independent sú aktuálne slová pápeža určené aj na upokojenie relatívne zúrivej debaty medzi vedou a rôznymi verziami nevedeckého kreacionizmu.

VIDEO – https://www.youtube.com/watch?v=MfBD0MCcdlw

Proti kreacionizmu?

Takéto myšlienky zvyčajne predpokladajú, že Boh je nielen prvým hýbateľom, ale priebežne do celého vývoja zasahuje a evolúcia nemôže byť ani nie je slepá.

Naopak, je vopred naplánovaným alebo dokonca priebežne usmerňovaným procesom – čo protirečí súčasným zisteniam prírodných vied.

„Evolúcia v zmysle spoločného predka môže byť pravdivá,“ tvrdil napríklad v roku 2005 blízky človek predchádzajúceho pápeža, viedenský kardinál Christoph Schönborn. „No evolúcia v neodarvinistickom zmysle, neriadený, neplánovaný proces, nie je.“

Mierny obrat

Paradoxne, s predchodcom myšlienky veľkého tresku prišiel rímskokatolícky kňaz Georges Edouard Lemaître. A aj otec prirodzeného výberu a evolúcie Charles Darwin vyštudoval teológiu.

Napriek tomu má Vatikán dnes povesť protivedeckej inštitúcie. To sa však postupne mení, o evolúcii ako o fakte hovoril už Ján Pavol II. A pred rokmi jezuita José Gabriel Funes, riaditeľ Vatikánskeho observatória, dokonca pripustil, že život sa môže nachádzať aj na iných planétach vo vesmíre.

V roku 2009 cirkev zorganizovala darwinovskú konferenciu pri príležitosti 150 rokov od publikácie jeho slávnej knihy Pôvod druhov – už vtedy Vatikán uznal, že myšlienky evolúcie sú „kompatibilné“ s kresťanským nazeraním na stvorenie.

„Súčasné pápežovo stanovisko je dôležité,“ dodáva pre tlačovú agentúru Adnkronos prezident talianskeho Národného inštitútu astrofyziky Giovanni Bignami. „My sme priamymi potomkami veľkého tresku, ktorý vytvoril vesmír.“

Čítajte viac: http://tech.sme.sk/c/7463970/papez-frantisek-uznal-evoluciu-aj-velky-tresk-boh-nie-je-kuzelnik.html#ixzz3fU4I6FaW

Zdroj: http://tech.sme.sk/c/7463970/papez-frantisek-uznal-evoluciu-aj-velky-tresk-boh-nie-je-kuzelnik.html[:]

[:sk]PÁPEŽOVO BLUDÁRSTVO – Boh nie je kúzelník[:en]Pápež František uznal evolúciu aj veľký tresk: Boh nie je kúzelník[:]
4 (80%) 1 hlas[y]

Leave a Reply

avatar
  Odber  
Upozorniť